بازسازی و تعویض پوشش سقف های شیبدار قدیمی

قبل بازسازی(کلاردشت-رودبارک-پروژه آقای پریور) بعد  بازسازی
قبل بازسازی(کلاردشت-گرکپس-پروژه مهندس میار) بعد  بازسازی
قبل بازسازی(کلاردشت-رودبارک-پروژه آقای قضاتلو) بعد  بازسازی
قبل بازسازی(کلاردشت-پیش انبور-پروژه آقای جعفری) بعد  بازسازی