دره ای

 

دره ای 

 محل رسش دو سطح نا هم سو در سقف های شیبدار که نسبت به اطراف خود در گودی قرار می گیرد مسیری را تشکیل می دهد که به آن دره ای یا خط القعر می گوییم.موقعیت این مسیر بر روی سطوح سقف شیبدار به گونه ای است که حجم  زیادی از آبهای سطحی اطراف جهت خروج به این مسیر هدایت می شوند.بنابراین تدابیر و اقدامات فنی مانند اجرای آبراه گالوانیزه مخفی همانند شکل جهت جمع آوری و دفع آب  وجلوگیری از نشت و نفوذ آن به هنگام بارش برف و باران الزامی است.