اجرای گاتر و آهنکشی

اجرای گاتر و آهنکشی:

 

1-جوشکاری فریم گاتر(طبق محاسبات)
2-نصب  فریم گاتر  
3-وصل کردن لبه فریم گاتر با پوفیل قوطی سراسری
4-جوشکاری ورق خم پیشانی به پروفیل طولی و فریم گاتر
5-جوشکاری ورق های دامپا به نبشی نما و ورق پیشانی
6-نصب چهار تراش لبه سپس نصب کانال آبرو