اجرای گاتر و تیرنما

اجرای گاتر وتیرنما با دامنه تیرنما و گاتر آشکار:

1-تخته کوبی به انتهای تیر های سقف 2- اتصال فریم گاتر به تخته توسط پیچ
 3-اتصال لبه فریم گاتر با یک پروفیل قوطی سراسری  4-جوشکاری ورق پیشانی
5- پیچ کاری چهار تراش چوبی لبه بیرونی 6-نصب آبرو 
7-نجاری تخته زیر آبرو(با لمبه)
7-نجاری تخته زیر آبرو(با تخته)

 

 

 

اجرای گاتر وتیرنما با دامپا فلزی  و گاتر مخفی:

1-جوشکاری فریم گاتر(طبق محاسبات)
2-نصب  فریم گاتر  
3-وصل کردن لبه فریم گاتر با پوفیل قوطی سراسری
4-جوشکاری ورق خم پیشانی به پروفیل طولی و فریم گاتر
5-جوشکاری ورق های دامپا به نبشی نما و ورق پیشانی
6-نصب چهار تراش لبه سپس نصب کانال آبرو