انواع پیشانی ها

انواع پیشانی ها:

                                        

    1-پیشانی ورق خم    


2-پیشانی فلت شیت    

 

3-پیشانی حلبی    

 

 

4-پیشانی ذوزنقه 
   

                                                  

5-پیشانی پله ای    

 


 

       

 

6-پیشانی قوسی    

 

7-پیشانی سیمانی    

 

8-پیشانی تایل