عایق بندی دودکش ها

عایق بندی دودکش ها

 

دودکش مجرایی است که با هدایت و خارج کردن دود و گازهای حاصل از سوخت بخاری و شومینه و اجاق گاز و موتورخانه باعث احتراق بهتر شده و موجب جلوگیری از آلودگی هوای داخل ساختمان می شود.اگر مجرا فقط به منظور خارج کردن گاز و بوهای نامطبوع ساختمان به خاج از بنا باشد،"هواکش"نامیده می شودمانند هواکش های  کارخانجات و آشپزخانه.تخلیه دود و  گازهای داخل ساختمان به وسیله دودکش بر اساس تغییر وزن مخصوص هوای داخل مجرای دودکش نسبت به هوای خارج است.این تفاوت وزن مخصوص ،نیرویی ایجاد می کند که سبب رانش دود به پشت بام ساختمان می شود.هر قدر تفاوت درجه حرارت هوای داخل دودکش با محیط خارج بیشتر باشد،نیروی مزبور بیشتر است.

 

بهترین موقعیت برای دودکش،داخل ساختمان است.دودکش هایی که در دیوارهای خارجی قرار می  گیرند،به نسبت زیاد تحت تاثیر هوای خارج قرار گرفته در نتیجه گونه دودکش سرد شده و کشش تضعیف می شود اگر مجبور باشیم دودکشی در دیوار خارجی بسازیم،باید گونه های دودکش اقلا یک آجرقطر داشته باشدیا اینکه با یک قشر عایق حرارتی دودکش را از نفوذ هوای سرد خارج محافظت کرد.