خرپایی(مثلثی-نردبانی-قوسی)

 

             خرپایـــــی(مثـلـثی )                                          
            

 

           خرپایـــــی(نردبانی)                   
 

 

خرپایـــــی(قوسی)