نعل فلزی و کلاف آخر

 

نعل فلزی و کلاف آخر:

در صورتی که بنا به دلایلی مانند اختلاف سطح های زیاد و ....در محل نشینمن سقف کلاف بتنی نداشته باشیم.از نعل فلزی استفاده می کنیم که در این موارد الزاما از پروفیل IPE14استفاده می کنیم که دو منظوره استفاده میشود.(هم نقش تیر را دارد هم نعل کشی محسوب میشود.)