نعل فلزی روی کلاف بتنی

 نعل فلزی روی کلاف بتنی:

جهت قرار گیری سقف چوبی بر روی سازه بتنی ساختمان،بر روی کلاف بتنی طبقه آخر(کلافی که سقف روی آن قرار می گیرد) صفحه های فلزی 20در20به فواصل حداکثر دو متر از هم قرار داده(بهتر است هنگام بتن ریزی این پلیت گذاری انجام شود تا درگیری کافی بین پلیت و بتن سازه ایجاد شده و پلیت در محل خود استحکام بهتری پیدا کند)می شود.سپس یک پروفیل قوطی به ابعاد60در 60میلیمتر،به عنوان نعل فلزی روی این پلیت ها جوش داده می شود.ونهایتا سازه چوبی (تیرها) توسط نبشی های اتصال به این نعل فلزی متصل می شوند.

اتصال تیر های چوبی به سازه بتنی توسط نبشی های اتصال که از یک طرف به تیرها پیچ شده و از سر دیگر به نعل فلزی 60در60جوش داده شده است.