شرح خدمات

 مهمترین فعالیت های لتـــــرا:

 •  بازدید،مشاوره،متره و برآورد رایـــگان
 • طراحی سه بعدی سقفهای شیبدار
 •   فــروش  و خدمات پس از فروش
 • نظارت اجراء و کنتــرل پروژه
 •   ارائه برنامه زمان بندی  پروژه
 • انطباق طرح اجرا شده با طرح پیشنهادی

 

ارائه خدمات در اقصی نقاط ایـــــــــــــران

 

 •  گروه های اجرای حرفه ای مجرب و آموزش دیده
 • ضمانت نصب
 •  سرعت اجراء و کاهش خواب سرمایه
 •   رعایت ایمنی کار
 •  اجرای سقفهای فلزی
 •  اجرای سقفهای چوبی(تیر نما)
 • عایق بندی(حرارتی)
 •  بازسازی و تعویض  پوشش سقفهای شیبدار
 •  پوشش با ورقهای روکش سنگریزه طبیعی

 نیوزیلندی(تیلکور)

 •   اجرای نمای ورق خم و کاذب زیر کنسول
 • اجرای گاتر (ناودان دور دامنه  )
 •   نقاشی چوب،پیشانی و دامپا