متره و برآورد رایگان

 

مــــــتره و برآورد :

 

جهت انجام متره و برآورد توسط شرکت لترا ارائه مدارک مذکور الزامی می باشد.

                    1-نقشه سربندی(پلان سقف شیبدار مطابق نمونه های قسمت طراحی سه بعدی).

                     با مشخص بودن


                               -درصد شیب سقف ها   
                              -خط چین محدوده دیوارهای طبقه زیرسقف شیبدار
                               -نیاز و عدم نیاز به ،گاتر،عایق حرارتی ، پیشانی و دامپا

                  2-حداقل دو نما به همراه دیتایل اجرای سازه سقف شیبدار

                  3- عکس یا سه بعدی نقشه در صورت امکان

                  در ضمن :

                  در صورت امکان ارائه عکس از اجرای پروژه،به انجام متره دقیق تر کمک می نماید.

                  در صورت تغییرات اجراء نسبت به نقشه اولیه اعمال آن در نقشه الزامی می باشد.

 

برگه برآورد اجرای سقف شیبدار با پوشش سنگ ریزه :
برگه برآورد اجرای سقف شیبدار با پوشش حلبــــــی :